Thursday, January 12, 2012

ஆண்களுக்கான இளமை ரகசியம்!

ஆண்களிலசிலரபார்த்தால், வயது 50 அல்லது 60 ஐ தாண்டினாலும், என்றுமமார்க்கண்டேயனாகவதோற்றமளிப்பர். . இந்மார்க்கண்டேதோற்றத்ததக்கவைத்துக்கொள்வதஒன்றுமபெரிகம்சூத்திரமஅல்லதபிரம்வித்தையஅல்ல. . . ! மாறாகொஞ்சமமெனக்கிட்டாலவயதஏறிகொண்டபோனாலும், குறைந்வயததோற்றத்துடனநீண்காலமஇருக்முடியும்.

நமதவயதமுதலிலவெளிப்படுத்துவதசருமமதான், அதனஒழுங்காக, சீராபராமரித்தாலநமதஆயுடகாலமுமநீடித்தஇருக்கும். அப்படி என்றுமஇளமையுடனஇருக்இதசிடிப்ஸ். . . ! .

நாமஅதிகமாசூரிவெளிச்சத்திலபயணிப்பதாலும், எண்ணெயஅதிகமுள்உணவுகளஉட்கொள்வதாலும், மாசுள்காற்றசுவாசிப்பதாலுமநமதசருமத்திலமுதுமதோற்றமதெரிகிறது. இதனதடுக்க, சிறந்முதுமதடுப்பு (ஆன்டி ஏஜிங்) தயாரிப்புகளபயன்படுத்தவதநல்லது. மேலுமஅதிகமாதண்ணீரபருகுதலசருமத்தபாதுகாக்கும்.

பெண்களினசருமத்தகாட்டிலுமஆண்களினசருமம் 20 விழுக்காடகூடுதலகடினத்தன்மையுடனஇருக்கும். ஆயினுமவயதகூடும்போதகொல்லாஜனஎனுமபுரதமகுறைவதாலசருமத்திலசுருக்கமஏற்படுகிறது. உடலகூறுவியலின்படி பெண்களகாட்டிலுமஆண்களினமுதிர்ச்சி சிகாலத்திற்கபிறகதானதோன்றும், ஆனாலஒரசிபழக்கவழக்கங்களினாலஆண்களுக்கஇயல்பாவயதகாட்டிலுமமுதுமையாதோற்றமகாணப்படுகிறது.

தொடர்ந்தஷேவிஙசெய்வதனகாரணமாமுகத்திலமுதிர்ச்சி தோன்றும், அதனால் ஈரப்பதத்துடனகூடிஷேவிஙகிரீமபயன்படுத்துவதநல்லது. மேலுமஷேவிஙசெய்யும்போதமுடிகளவளர்ந்திருக்குமதிசையிலஷேவசெய்து, வெதுவெதுப்பாதண்ணிராலமுகத்தகழுவேண்டும். அவ்வாறசெய்தாலமுகமவாடாமலபுத்துணர்ச்சியுடனதோன்றும்.

ஆண்களஎன்றுமஇளமையுடனஇருக்தொடர்ந்உடற்பயிற்சியுமபழங்கள், காய்கறிகள், பருப்பவகைகள், உடலுக்ககுளிர்ச்சி தருமஇறைச்சிகளமற்றுமமீனபோன்ஆரோக்கிஉணவுகளஉட்கொள்வேண்டும். உடலதிசுக்களபுதுப்பிக்குமதிறனுடைஆன்டிஆக்ஸிடன்டகுணமநிறைந்பேகசெய்யப்பட்உணவுகளஉட்கொள்வதால், முகமசுருக்கமஇல்லாமலுமமென்மையாகவுமகாணப்படும்.

மேலுமபசலகீரை, அவுரிநெல்லிகள், கேரட், தக்காளி, பச்சதேநீரபோன்றவற்றையுமசேர்த்துகொள்வதமிகவுமநல்லது.

சருமத்தஇளமையுடனவைத்திருக்மதமற்றுமபுகைப்பிடித்தலதவிர்க்கவும். சிகரெட்டுகளிலஉள்நிக்கோட்டினஉடலினஇரத்ஓட்டத்தகுறைப்பதாலசருமத்திற்கதேவையாசத்துகளசென்றஅடைவதில்லை, ஆகையாலசுருக்கங்களஏற்படுமவாய்ப்பஉள்ளது.

தூக்கம் கெடுவதால் உடல்நிலை பெரிதும் பாதிக்கப்படும் என்பதை அநேகமானோர் அறிவதில்லை. இரவிலகுறைந்தது 6-7 மணி நேஆழ்ந்த உறக்கமஅவசியமஎன்பதும் இதைத் தொடர்ந்து கடைபிடித்து வந்தாலமனதில் புத்துணர்ச்சி மட்டுமின்றி, உடல் ஆரோக்கியத்திலும் குறிப்பாக சருமத்திலும் பொலிவு ஏற்படும்.

இது தவிர, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், உடலுறவு பழக்க வழக்கத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதால், அதுகுறித்த விழிப்புணர்வை கண்டிப்பாக பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இவையெல்லாவற்றிற்குமமேலாக, ஆண்களதனதகவலைகளமறந்தமகிழ்ச்சியுடனஇருந்தாலே, முகத்திலபொலிவுமஇளமையுமகூடிக்கொண்டபோகும். . . !


0 comments:

Post a Comment