Saturday, February 4, 2012

சுறா செய்திகள்!


  • சுறாமீனில் 380 –க்கும் அதிகமான இனங்கல் இருக்கின்றன .
  •  சுறாமீனுக்கு 3 ஆயிரம் வரை பற்கள் உண்டு .
  •        சுறாமீனின் முட்டையின் அகலம் ஓரடி.
  •         நீந்துவதை நிறுதிவிட்டால் சுறாமீனுக்கு மரணம் ஏற்படலாம்.
  •         மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் சுறாமீன்கள் அதிகம் காணபாடுகின்றன.


0 comments:

Post a Comment